Публична оферта

Настоящата публична оферта (наричана по-долу “Офертата”) е предложение от Westeria LTD (наричан по-долу “Изпълнител”), адресирано до неограничен брой лица, отговарящи на условията, за сключване на договор, по силата на който Изпълнителят да предоставя услуги, свързани с резервирането на партиди цветя и растения на едро, предоставяни (предоставяни) от трети страни, а именно: i) продажба на партиди цветя и растения на едро, ii) доставка на партиди по въздуха, iii) доставка на партиди на едро с големи камиони и други услуги като част от продажбата на партиди на едро от складове за търговия на едро или плантации и/или iv) застрахователни услуги, при условията, посочени по-долу.

Термини и определения

•          “Уебсайт” – уебсайтът на Изпълнителя, намиращ се на адрес westeria.world, на който Клиентът подава Поръчка, използвайки Системата.

•          “Клиент” – физическо лице или индивидуален предприемач, който приема офертата.

•          “Поръчка” – надлежно изпълнена заявка на Клиента за предоставяне на избраната на Уебсайта Услуга чрез Системата.

•          “Партида” – информация в системата за партида цветя, растения, предлагани от доставчици на едро, плантации.

•          “Стока” – предметът на продажба от доставчиците (търговци на едро, плантации). На сайта са представени под формата на декоративни цветя и растения.

•          “Услуга” – всяка от следните услуги, предоставяни от съответните Доставчици: въздушна доставка на насипни стоки (“Въздушна доставка”); услуга за доставка на големи камиони (“Товарна доставка”); митническо освобождаване; застрахователна услуга (“Застрахователна услуга”).

•          “Доставчик” – лице, което продава Стоките, предоставя Услугата и има право да го прави в съответствие с приложимото законодателство.

•          “Система” – комплекс от хардуер и софтуер на Изпълнителя, разположен на Уебсайта. Системата съдържа информация за Услугите, Доставчиците, правилата за използване на Услугите, както и основните условия за предоставяне на Услугите от Доставчиците. Тази информация е публикувана в Системата в пълно съответствие с начина, по който е представена в резервационните системи от Доставчиците и техните упълномощени представители, и може да бъде променяна или допълвана по всяко време.

Отговорност на клиента

1.1 Обменът на информация между Изпълнителя и Възложителя относно Поръчката и изпълнението на други задължения по настоящия договор се извършва чрез електронния адрес, посочен от Възложителя при регистрацията. Във връзка с това Клиентът се задължава да следи редовно и самостоятелно статуса на своята Поръчка до приключване на Услугите, да проверява електронната си поща за информация относно евентуални промени в статуса на Поръчката и при необходимост да се свърже с Изпълнителя по телефона, посочен на Уебсайта, или чрез формата за обратна връзка на Уебсайта.

1.2 Отговорността за всички последици, причинени от липсата на информация от страна на Клиента за промени в статуса на Поръчката по причини извън контрола на Изпълнителя (напр. отмяна или прехвърляне на полет, плащане на Поръчката от банката на Клиента, промени в тарифите и т.н.), се носи от Клиента.

Поръчка на услуга

2.1 Поръчката на уебсайта се извършва след въвеждане на лични данни на страницата за покупка на лот.

2.2 Лични данни, необходими за покупката: Фамилия, име, бащино име, адрес на електронна поща, телефонен номер, паспортни данни, дата на раждане на Клиента.

2.3 За да се организира доставката на партиди от Стоки на едро, е необходимо да се посочат фамилно име, име, бащино име, дата на раждане, паспортни данни, данъчен номер на получателя, адрес за доставка.

2.4 Информацията за резервирания и/или закупения лот се изпраща на Клиента на адреса на електронната поща, посочен от Клиента в момента на резервиране и/или закупуване на лота, стоките.

2.5 За закупуване и/или резервиране на лота, стоките е необходима регистрация в личния профил на уебсайта.

2.6 Клиентът изпълнява поръчката самостоятелно, като не допуска “двойни” резервации (т.е. идентични резервации). Изпълнителят или Доставчикът имат право да анулират всички или част от “двойните” поръчки на Клиента; Изпълнителят обаче не носи отговорност пред Клиента за каквито и да било последици от такова анулиране за Клиента.

Клиентът е длъжен да се запознае с всички основни условия на Поръчката, включително с правилата и сроковете за предоставяне (предоставяне) на Услугата от Доставчика, правилата за изменение или отказ на Услугата, реда за плащане и възстановяване на стойността (част от стойността) на Услугата и др., в процеса на изпълнение на Поръчката. Ако Клиентът не разбира условията на тази оферта (споразумение), поръчка (услуга), включително условията за отказ, връщане, извършване на промени в издадената поръчка, Клиентът трябва да уточни необходимата информация с Изпълнителя преди плащането на поръчката.

При изпълнение на поръчката клиентът попълва всички полета, посочени като задължителни в системата.

2.7. Поръчките, платени от Клиента, не подлежат на промяна. Със заплащането на Поръчката Клиентът потвърждава пълното си и безусловно приемане на условията на настоящата оферта (Споразумение) и на Споразумението, както и потвърждава точността на всички данни, въведени в Системата при изпълнение на Поръчката (лични данни, дати, данни за документи, адреси и др.).

Сключването на съответния договор с Доставчика, след като Потребителят извърши плащането на Поръчката, се потвърждава чрез изпращане на Клиента на електронните документи, съдържащи характеристиките на Стоките и Услугата, предоставени на Клиента от Доставчика, на посочения от него адрес на електронна поща. Обработката на документите може да отнеме известно време.

-В случай на забавено получаване на информация за плащане от страна на Изпълнителя от Клиента, анулиране на Поръчката от страна на Доставчика (прекратяване на Договора от страна на Доставчика) или по други причини извън контрола на Изпълнителя, Поръчката се анулира и, ако е възможно, може да бъде възстановена при поискване.

Процедура за плащане на поръчката

3.1 Цената на Поръчката се определя при подаването на Поръчката и включва цената на Услугата; освен това тя може да включва комисиона на Изпълнителя за предоставяне на услугите по Договора. Цената на поръчката се определя в щатски долари.

3.2 При заплащане на Поръчката с банкова карта на Сайта, Изпълнителят е получател на плащането.

3.3 Цената на Поръчката е посочена на Уебсайта в онлайн режим и може да бъде променена едностранно от Доставчика. В случай че в Системата има грешки в посочването на стойността на поръчката не по вина на Доставчика, Доставчикът е длъжен да информира Клиента за това при първа възможност по реда, предвиден в точка 2.1. от настоящата оферта. Клиентът може да приеме новата цена на поръчката или да я отмени по свое усмотрение. Ситуацията, при която е невъзможно да се свържете с Клиента в рамките на 24 часа по някой от начините, посочени в параграф 2.1. от настоящата оферта, се счита за несъгласие на Клиента с промяната на цената на Поръчката и в тази връзка Поръчката се анулира. Ако поръчката, която е била отменена в съответствие с тази клауза, е била платена, Изпълнителят връща на Клиента средствата, платени за поръчката.

3.4 В някои случаи при плащане с банкова карта на Клиента може да бъде предложено разсрочено плащане (автоматично плащане). В такъв случай клиентът извършва лично само първото плащане и се съгласява с честотата и сумите на следващите дебити, които ще се извършват без повторно въвеждане на данните на банковата карта.

3.5 Ограничения за използването на разсрочени плащания:

  • Всички автоматични плащания трябва да бъдат потвърдени преди използването на Услугата.
  • В случай на невъзможност за отписване на сумата, необходима за плащане на поръчката, Изпълнителят има право да отмени поръчката.
  • Клиентът има право да се откаже от Услугите и по този начин да прекрати преждевременно извършването на Автоплащания в съответствие с точка 5.1.
  • Поръчката, която не е платена навреме, се отменя от Изпълнителя.
  • Изпълнителят има право да начислява на Възложителя допълнителни такси за услуги, включително невъзстановими.
  • За да се избегне злоупотреба с банкови карти, поръчките, направени на уебсайта и платени с банкова карта, могат да бъдат проверени от Изпълнителя в съответствие с общоприетите правила.

Изменения на споразумението. Анулиране на Услугите.

4.1 Всички правила за анулиране на Стоки, Услуги и промени в Поръчката са посочени в Политиката за анулиране.

Задължения на Клиента. Лични данни.

5.1 В допълнение към всички задължения, предвидени в настоящата оферта, Клиентът се задължава

•          Не       подавайте поръчки, които са фалшиви или измамни;

•          Не осъществявайте   достъп до Сайта и Системата, не   разглеждайте и не    копирайте никакво съдържание или информация от Сайта и Системата, като използвате роботи, скрепери, паяци и други автоматизирани средства или ръчни процедури за каквато и да е цел без писменото разрешение на Изпълнителя;

•          Не нарушавайте        ограниченията, свързани с каквито и да било HTTP хедъри, предназначени за блокиране на роботи в Сайта, и не заобикаляйте други мерки за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Сайта;

•          Да не предприема действия, които по мнение на Изпълнителя могат да доведат до прекомерно или непропорционално натоварване на инфраструктурата на Изпълнителя;

•          Да не предоставяте директни връзки към която и да е част от Сайта за каквито и да е цели без писменото съгласие на Доставчика и да не създавате “огледала” или да прехвърляте по какъвто и да е друг начин части от Сайта на други сайтове без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

5.2. С приемането на тази оферта Клиентът дава съгласието си на Изпълнителя да обработва неговите лични данни и личните данни на други лица, на които ще се предоставят Услуги, а именно: фамилия, име, бащино име, адрес (местоживеене (регистрация), пощенски, място на пребиваване), номера и други данни на документи за самоличност и други документи, информация за дата и място на раждане, физическо състояние, състав на семейството, снимки, банкови данни и данни за банкови карти и други данни и информация, необходими на Доставчика за предоставяне на услуги и доставка на стоки в съответствие с Договора. Обработването на лични данни се извършва за целите на упражняване на правата и изпълнение на задълженията на Изпълнителя по Договора и споразуменията с контрагенти със или без използване на автоматизирани средства и включва събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна), възстановяване, използване, прехвърляне (предоставяне, достъп), анонимизиране, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни. Клиентът дава съгласието си за прехвърляне, включително прехвърляне в чужбина, на лични данни, доколкото това се изисква от Доставчиците и собствениците на резервационните системи за целите на обработката на лични данни с всякакви законни средства в съответствие с приложимото право. Съгласието за обработване на лични данни е валидно за срок от 30 години и може да бъде оттеглено от клиента по всяко време въз основа на писмено заявление. Възложителят също така потвърждава пред Изпълнителя, че е получил съгласието на други лица, на които ще се предоставят Услугите, за обработването на техните лични данни от Изпълнителя.

Интелектуална собственост

6.1 Цялата текстова информация и графики на Сайта са собственост на Изпълнителя и/или неговите контрагенти.

6.2 Препечатването, възпроизвеждането под каквато и да е форма, разпространението, включително превод, на материали от Сайта е възможно само с писменото разрешение и при условията на Изпълнителя.

Гаранции и отговорности на страните

7.1 Обхватът на отговорността на Изпълнителя при предоставяне на услуги по този Договор се ограничава до функцията по организиране и осъществяване на взаимодействието (включително информационно и техническо) между Възложителя и Доставчика с цел сключване на Договора. Изпълнителят не носи отговорност за частите, компонентите, оборудването и софтуера на платежните системи, участващи в цялостната обработка на поръчките и сключването на споразуменията.

7.2. Ако по някаква причина Доставчиците не са предоставили или са предоставили непълна или ненадеждна информация за Услугите, партидите и Стоките в Системата, тези обстоятелства не могат да служат като основание и/или причина за предявяване на претенции от страна на Възложителя към Изпълнителя, тъй като предоставянето, съдържанието и пълнотата на информацията за Услугите, партидите и Стоките зависят от Доставчика и са в рамките на неговата отговорност. Доставчиците действат като независими от Изпълнителя. Доставчиците носят пълна отговорност в случаите на неправомерно поведение от тяхна страна, включително подвеждане на Клиентите относно предлаганите Услуги, лотове, стоки.

Изпълнителят не носи отговорност пред Възложителя в случай на пълна или частична временна неработоспособност на Уебсайта, Системата и техните компоненти, както и в случай на липса на достъп на Възложителя до Уебсайта и/или Системата, или в случай на каквито и да било косвени или преки вреди, причинени от тези обстоятелства. Всички оферти, цени и условия на Услугите могат да бъдат променяни без предизвестие до Клиента, ограничени по отношение на време, наличност, дати, срокове, поради факторите на почивни и празнични дни, сезонни колебания на цените, както и стачки и временна неработоспособност на резервационните системи и/или подлежат на други промени, условия и ограничения.

7.4. Изпълнителят не носи отговорност за негативни последици за Клиента и неговите финансови загуби, настъпили в резултат на събития и обстоятелства извън компетентността или контрола на Изпълнителя, както и за действия (бездействия) на други лица, в частност:

            В случай на невъзможност за изпълнение на поетите задължения поради ненадеждност, недостатъчност и ненавременност на предоставената от Клиента информация и документи, както и в случай на нарушаване на условията на Офертата или изискванията към документите от страна на Клиента;

•          за         действията на доставчиците;

•          за         действията на митническите органи;

•          за         действията на чуждестранните митнически органи, включително за отказ за освобождаване на стоки в чужбина;

•          за         последиците от нарушаване на митническите и граничните процедури от страна на Клиента;

•          за         липса на съпътстващи документи от страна на Клиента, необходими за предоставяне на Услугата в съответствие с условията на Споразумението;

•          за         неспазване от страна на Клиента и други лица на условията и правилата за предоставяне на Услугата, установени от Доставчика;

•          за         автентичност и липса на грешки в документите на получателя на стоките (достоверност на съдържащата се в тях информация).

7.5.      Клиентът потвърждава и гарантира, че е прочел и се е съгласил по-специално със следните разпоредби:

•          с          изискванията за наличие на документи, необходими за предоставянето на услуги, доставка и доставяне на Стоки, партидата от техния Доставчик. Клиентът е длъжен да се запознае с всички изисквания за доставка и доставяне;

•          с условията за           предоставяне на Услугите, Стоките от Доставчика;

с          изискванията към официалните документи; с особеностите и правилата на граничния (митническия) контрол (режим) на Руската федерация и на чужди държави; със задължението да спазва митническите и граничните разпоредби;

•          че Клиентът носи пълна отговорност за валидността на документите за доставка на Стоките, както и за точността на информацията, съдържаща се в тези документи.

7.6.      Страните се освобождават от отговорност за неправилно изпълнение или неизпълнение на задълженията по настоящото споразумение в случай на форсмажорни обстоятелства. Те включват следните обстоятелства: пожар, епидемия, земетресение, терористичен акт, наводнение, ураган, буря, цунами, свлачище, други природни бедствия и катаклизми, военни действия от всякакъв характер, стачки, въвеждане на извънредно или военно положение, ембарго, промени в законодателството на Европейския съюз, Руската федерация или страната домакин/транзит на Стоките, действия на митнически и санитарни контролни органи, отмяна на автобусни, фериботни и други транспортни услуги, движение по пътищата на Руската федерация, Европейския съюз, приемане на нормативни актове от официални органи, които са довели до невъзможност на страните да изпълняват правилно своите задължения, и други обстоятелства, на които страните не могат да влияят и които не могат да предотвратят.

7.7. страна, за която е невъзможно да изпълни задълженията си по договора, следва незабавно да уведоми другата страна за настъпването (и прекратяването) на обстоятелствата, посочени в точка 7.6 от настоящата оферта. Неуведомяването или ненавременното уведомяване за посочените обстоятелства лишава страните от правото да се позовават на тези обстоятелства и не ги освобождава от отговорност по договора. Срокът за изпълнение на задълженията на страните по договора се удължава пропорционално на времето, през което тези обстоятелства са в сила. Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от 14 (четиринадесет) дни, всяка от страните може да откаже да изпълни задълженията си по договора. Наличието на такива обстоятелства се потвърждава от съответните решения на федералните органи, публичните органи на Европейския съюз, Руската федерация, местните органи, приети от тях в съответствие със законодателството.

Изменения на настоящата оферта

8.1 Изпълнителят има право да прави промени в тази оферта по всяко време, без да уведомява Възложителя за направените промени. Клиентът трябва периодично да отваря уебстраницата westeria.world/public-offer/?lang=bg, където текстът на тази оферта е постоянно публикуван, и да го преглежда за промени.

8.2 Процедурата за анулиране от страна на Клиента е описана в Политиката за анулиране.

8.3 Процедурата за анулиране от страна на Изпълнителя е описана в Политиката за анулиране.

Westeria LTD не носи отговорност за загуби, щети или разходи, произтичащи от действителна или потенциална война или терористична дейност, въстание или граждански вълнения, действителни или потенциални стачки, метеорологични условия, пожар, наводнение, суша, блокиране на маршрути, непредвидени промени в разписанията на обществения транспорт, самолетите или корабите, епидемии или епидемични взривове, или всяко друго събитие извън нашия контрол, което ни пречи да предоставим изцяло Услугата и да доставим Стоките в насипно състояние (“Форсмажорни обстоятелства”).

Информация за Изпълнителя

Westeria LTD

Адрес:

Къща 17, улица “Августа” 11, район Оборище, София 1202, България

Тел. +359885633707

Електронна поща: info@westeria.world

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.