Зареждане...

Уведомление за поверителност

 1. ЦЕЛ НА НАСТОЯЩОТО ИЗВЕСТИЕ

Това известие описва как и защо Westeria LTD (“ние”, “нашият” и “нас”) събира и използва лични данни и предоставя информация за правата на лицата съгласно законодателството за защита на данните. Това се отнася до лични данни, които са ни предоставени от самите лица, както и от други лица. Личните данни се отнасят до всяка информация, свързана с живо лице, което е или може да бъде идентифицирано.

Законодателство за защита на данните означава всички приложими закони и разпоредби, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, включително:

До 25 май 2018 г. – Закона за защита на данните от 1998 г.; и

От 25 май 2018 г. нататък. – Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД) и всички приложими закони, наредби и подзаконови актове на отделни държави, свързани с обработката на лични данни и поверителността на електронните комуникации, с периодичните им изменения, замени и актуализации;

Моля, прочетете внимателно следното, за да разберете какво правим с вашите лични данни и как ги обработваме.

 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

По смисъла на Закона за защита на личните данни и на настоящото известие ние сме администратор на данни. Това означава, че ние сами решаваме как да съхраняваме и използваме личните данни на лицата. Законодателството за защита на данните ни задължава да ви уведомим за информацията, съдържаща се в това известие за поверителност.

Основните цели, за които събираме вашата лична информация, са да ви предоставим услуги, да предоставим информация на нашите клиенти и за маркетингови цели. Можем също така да използваме вашата лична информация за вторични цели, които са тясно свързани с основната цел, при обстоятелства, при които такова използване или разкриване е разумно предвидимо. Можете да поискате да бъдете премахнати от списъците за изпращане/маркетинг по всяко време, като се свържете с нас в писмен вид.

Когато събираме лична информация, когато е уместно и възможно, ще ви обясним защо събираме такава информация и как планираме да я използваме.

Във фирмата ни има служител по спазването на изискванията за защита на данните. Той или тя е лицето за контакт по въпросите на защитата на данните и обработва запитвания, свързани с това известие за поверителност и с обработката на вашите лични данни от наша страна. Можете да се свържете с нашето лице за контакт по въпросите на защитата на данните на посочените на уебсайта контакти.

 1. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Събираме лични данни само за договорените цели и молим клиентите да предоставят личните си данни само когато това е абсолютно необходимо за тези цели.

Когато е необходимо обработване на вашите лични данни, ние молим клиентите да предоставят на субектите на данни необходимата информация за използването на тези данни.

Например, получаваме лични данни, когато:

 • Поискате от нас оферта, свързана с предоставяните от нас услуги;
 • Получаваме съответната информация от трети страни чрез рутинни проверки, извършвани преди да бъдете добавени към нашите клиенти.
 • Поръчвате нашите професионални услуги, както и по време на предоставянето на тези услуги;
 • Свържете се с нас по имейл, телефон, поща, портал или социални медии (например, за да зададете въпрос за нашите услуги); или
 • сте попълнили годишния въпросник; или
 • от трети страни (напр. адвокати, съдебни изпълнители, юристи, финансови съветници) и/или от публични източници (напр. регистъра на юридическите лица)
 1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪХРАНЯВАМЕ

Обработваме различни категории лични данни в зависимост от услугите, които предоставяме.

Корпоративни клиенти (и физически лица, свързани с нашите корпоративни клиенти)

Можем да съхраняваме следните лични данни:

 • Информация за директор, секретар или акционер, като например титла, пълно име, данни за контакт (включително пощенски адрес, имейл адрес и др.), история на контактите и транзакции с акции
 • Данни за членовете на семейството (ако са от значение за услугата)
 • Дата на раждане, пол и/или възраст
 • Копия на паспорти, шофьорски книжки или други документи за самоличност, които изискваме от директори, акционери и други ключови служители.
 • Записи на контактите ви с нас, включително бележки от срещи, телефонни съобщения, писма, имейли и информация, която споделяме в портала и социалните медии.
 • Информация за свързани лица и сделки с тях
 • Сделки със служители и свързаната с тях документация
 • Подробности за договора, сключен между нас и вас във връзка с предоставянето или предложеното предоставяне на нашите услуги
 • Информация за всички услуги, които сте получили от нас;
 • Нашата кореспонденция и комуникация с вас;
 • Информация за всички жалби или препращания, които сте направили към нас;
 • Информация, която получаваме от други източници, като например публично достъпна информация и информация, предоставена от трети страни.

Клиенти, които са физически лица

Можем да съхраняваме следната лична информация:

Информация за отделния търговец, партньор или клиент, като например длъжност, пълно име, данни за контакт (включително телефонен номер, мобилен номер, пощенски адрес, имейл адрес и др.), история на контактите

 • Дата на раждане, пол и/или възраст
 • Копия на паспорт, шофьорска книжка или друг документ за самоличност
 • Записи на контактите ви с нас, включително бележки от срещи, телефонни съобщения, писма, имейли и информация, която споделяме в портала и социалните медии.
 • Информация за свързани лица и сделки с тях
 • Сделки с вас или със служители и свързаната с тях документация
 • Подробности за договора, сключен между нас и вас във връзка с предоставянето или предложеното предоставяне на нашите услуги
 • Информация за всички услуги, които сте получили от нас;
 • Нашата кореспонденция и комуникация с вас;
 • Информация за всички жалби или препращания, които сте направили към нас;
 • Информация, която получаваме от други източници, като например публично достъпна информация и информация, предоставена от трети страни.
 1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ СЪХРАНЯВАНИТЕ ОТ НАС ЛИЧНИ ДАННИ

Можем да обработваме лични данни, когато това се изисква по силата на договор за професионални услуги с клиент и за да спазваме задълженията си по закон. Това може да включва обработване на лични данни на служител, подизпълнител, доставчик или клиент на нашия клиент или на лице, свързано с нашия клиент.

Можем да обработваме лични данни за собствените си законни интереси, при условие че тези интереси не засягат интересите, правата и свободите на нашите клиенти (и лицата, свързани с нашите клиенти), по отношение на които се изисква защита на личните данни. Това включва цели като маркетинг, развитие на бизнеса и управление.

Можем също така да обработваме лични данни за определени други цели, при условие че получим съгласие. В такива ограничени случаи, когато обработката на лични данни изисква съгласието на отделен субект на данни, този субект на данни има право да оттегли съгласието си за обработката на данните за тази конкретна цел.

Моля, имайте предвид, че може да има няколко законни основания за обработване на данни в зависимост от конкретната цел, за която се използват личните данни.

Ситуации, в които използваме лични данни

Можем да използваме лични данни, за да:

 • за да изпълним задълженията си по договор с клиент (обикновено за предоставяне на услуги), например за предоставяне на консултации;
 • за изпълнение на договорните ви задължения (обикновено за предоставяне на услуга) с клиент, когато вие може да сте наш клиент.
 • предоставяне на информация за нашите услуги, събития и дейности, които сме помолени да предоставим или които смятаме, че могат да представляват интерес за вас, при условие че сте дали съгласието си да получавате такава информация;
 • събиране на обратна връзка и мнения за предоставяните от нас услуги; и
 • да ви уведомяваме за всякакви промени в предоставяните от нас услуги.

В някои ситуации правим личните данни анонимни или псевдоанонимни, така че да не са свързани с конкретно лице; в този случай можем да ги използваме, без да ви уведомяваме.

Ако дадено лице откаже да ни предостави исканата информация, това може да доведе до невъзможност да изпълним договора си с този клиент. Това може също така да направи невъзможно за нас да изпълним задълженията си, наложени от закон или подзаконов акт.

В съответствие с настоящото известие можем да обработваме лични данни без знанието и съгласието на лицето, ако това се изисква или е разрешено от закона.

Запазване на данни

Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани.

При определяне на подходящата продължителност на съхранение на личните данни вземаме предвид следното

 • изискванията на нашия бизнес и естеството на предоставяните от нас услуги;
 • правни изисквания;
 • целите, за които се събират личните данни.
 • законното основание за обработване на личните данни; и
 • вида на събраните лични данни;
 • обхвата и категориите на вашите лични данни; и
 • дали целта на обработката може да бъде постигната с други разумни средства.

Промяна на целта

Когато се налага да използваме лични данни за цел, различна от целта, за която са били събрани, ние ги използваме само дотолкова, доколкото тази цел е съвместима с първоначалната цел.

Когато личните данни са необходими за нова цел, ние ще уведомим лицето преди да започнем новата обработка, като посочим правното основание, което ни позволява да направим това.

Разкриване на лична информация

В някои случаи вашата лична информация може да бъде разкрита, включително:

 • На трети страни, ако сте съгласни с такова използване или разкриване; и
 • Когато това се изисква или е разрешено от закона.
 1. СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ.

Защо можем да споделяме лични данни с трети страни?

Споделяме лични данни с трети страни, когато това се изисква от закона, ако това е необходимо за управление на взаимоотношенията между нас и нашите клиенти или когато имаме други законни интереси да го направим.

Кои доставчици на услуги от трети страни обработват лични данни?

“Трета страна” включва трети страни – доставчици на услуги и други професионални съветници. Областите, върху които се фокусират доставчиците на услуги от трети страни, включват ИТ услуги и облачни услуги, хостинг на уебсайтове, архивиране на данни, професионални консултантски услуги и банкови услуги.

От всички наши доставчици на услуги от трети страни се изисква да предприемат адекватни и разумни в търговско отношение мерки за защита на личните данни. Позволяваме на доставчици на услуги от трети страни да обработват лични данни само за договорените цели и в съответствие с нашите инструкции.

Какво ще кажете за други трети страни? Можем да предаваме лични данни на други трети страни, например в контекста на евентуална продажба или преструктуриране на бизнеса. В такъв случай ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме сигурността на личните данни на клиентите в съответствие със законодателството за защита на данните. Ако има промяна в нашия бизнес, новите собственици ще могат да използват данните на клиентите по същия начин, както е описано в настоящите общи условия.

Може да се наложи да предадем лични данни на регулаторен орган или да бъдем задължени по друг начин от закона.

 1. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Прилагаме подходящи търговски разумни мерки за сигурност, за да предотвратим случайна загуба, използване, промяна, разкриване или неоторизиран достъп до лични данни. Освен това ограничаваме достъпа до лични данни до служители, агенти, изпълнители и други трети страни, които са задължени да го направят поради естеството на дейността си. Те обработват лични данни само в съответствие с нашите инструкции и са обвързани със задължение за конфиденциалност.

Разполагаме със специални процедури за реагиране на всяко предполагаемо нарушение на сигурността на данните; ще уведомим лицето и съответния регулаторен орган за предполагаемото нарушение, ако това се изисква по закон.

 1. ПРАВА НА ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ

Задължение на физическите лица да ни информират за промени

Важно е личната ви информация, която съхраняваме, да е точна и актуална. Ако личните ви данни се променят, моля, уведомете ни за всички промени, за които трябва да знаем; за целта се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу.

Когато вашата лична информация вече не е необходима за целта, за която е била събрана, ние предприемаме разумни стъпки, за да я изтрием или анонимизираме за постоянно. Повечето лични данни обаче се съхраняват в досиета на клиенти, които пазим поне 7 години.

Права на физическите лица по отношение на личните данни

При определени обстоятелства по закон имате право на

 • да поискате достъп до личните си данни. Това ви позволява да разберете какви точно лични данни съхраняваме за вас и да проверите дали ги обработваме законосъобразно.
 • да поискате корекция на личните си данни, които съхраняваме за вас.
 • да поискате от нас да изтрием личните ви данни. Можете да поискате от нас да изтрием личните данни, ако нямаме достатъчно основания да продължим да ги обработваме. Също така имате право да поискате от нас да изтрием личните ви данни, ако възразите срещу обработката им (вж. по-долу).
 • Възразявате срещу обработването на вашите лични данни, когато ние (или трета страна) имаме легитимен интерес за това, но вие по някаква причина възразявате срещу обработването на данните на това основание. Също така имате право да възразите срещу обработването на вашата лична информация за целите на директния маркетинг.
 • да поискате да ограничим обработката на личните ви данни. Можете да поискате от нас да спрем обработката на личните ви данни, например ако искате да установим точността им или основанията за обработката.
 • да поискате от нас да прехвърлим личните ви данни на вас или на друг администратор на данни, ако обработката се основава на съгласие, извършва се с автоматични средства и е технически осъществима.

Може да се наложи да поискаме от вас определена информация, за да потвърдим самоличността ви и да гарантираме правото ви на достъп до информацията (или някое от другите ви права). Това е една от мерките за сигурност, за да се гарантира, че личната информация няма да бъде предоставена на лице, което няма право да я получи.

Достъп до вашата лична информация

С някои изключения може да имате достъп и да актуализирате и/или коригирате личната си информация, която съхраняваме за вас. Ако желаете да получите достъп до личната си информация, моля, свържете се с нас писмено.

Westeria LTD не събира такси за такива искания за достъп, но може да наложи административна такса за предоставяне на копие от личната информация.

За да защитим личната ви информация, може да ви помолим да се идентифицирате, преди да ви предоставим исканите данни.

 1. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО

В някои случаи, когато физическо лице е дало предварително съгласието си за събиране, обработване и прехвърляне на личните му данни за конкретна цел (напр. за директен маркетинг за получаване на бюлетини от нас), то има право да оттегли съгласието си за конкретен вид обработка по всяко време. За да оттеглите съгласието си, изпратете ни имейл на адреса, посочен на този уебсайт.

След като получим уведомление от вас за оттегляне на съгласието, ще спрем да обработваме вашата лична информация (лични данни) за целите, за които преди това сте дали съгласието си, освен ако нямаме други законни основания да го направим.

 1. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Тази Политика може да се променя периодично; можете да я намерите на нашия уебсайт.

Ако имате въпроси или оплаквания във връзка с тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на адреса, посочен на нашия уебсайт.

Мы используем куки для улучшения вашего опыта на нашем сайте. Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.